Acrylnitril-Butadien-Styrol ( CAS: 9003-56-9 )

Acrylnitril-Butadien-Styrol

BASF SE